___

h i m m e l g r ü n

Dr. med. Franziska Tontsch-Pacher MSc. D.O., D.P.O.

Allgemeinmedizin, Osteopathie, Kinderosteopathie, Osteopathie für Frauengesundheit und Schwangerschaftsbegleitung, Podotherapie, Narbenbehandlung, Ernährungsberatung